Yhdistys

Klingonin harrastajat ry #

Logo

Klingonin harrastajat ry on yhdistys, joka tukee klingonin kielen harrastusta Suomessa ja Euroopassa.

Yhdistyksemme toteuttaa kuukausittaisia aloittelijaystävällisiä klingoninkielisiä etätapaamisia ja tavoitteenamme on järjestää koulutustilaisuuksia ja esitelmiä tapahtumissa kuten Ropecon ja Tracon.

Järjestämme myös vuosittain Suomessa kesällä qepHomin eli lähitapaamisen klingonisteille.

Tapaamiset #

Järjestämme kuukausittain etätapaamisen Discordissa. Tapaamisten yhteydessä on lukupiiri, jossa luemme lyhyitä klingoninkielisiä tekstejä. Lisäksi käsittelemme eri aiheita. Tähän mennessä tapaamisissa on käsitelty mm.:

 • Aspekti
 • -ghach-pääte
 • Nimien translitterointi
 • Klingon ja kohteliaisuus
 • Klingonin rekisterit

Käsittelemme myös säännöllisesti Marc Okrandin antamia uusia sanoja sekä sanakirjan suomenkielistä käännöstä.

Liity jäseneksi #

Jäseneksi liittymällä voit osallistua tapahtumien suunnitteluun ja vaikuttaa yhdistyksen asioihin.

Voit liittyä jäseneksi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen hallitus@klingonia.fi. Laita otsikoksi "Klingonin harrastajat ry Jäsenhakemus" ja viestin sisältöön koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja kotikuntasi.

Asiakirjoja #

Säännöt

Säännöt

1 § – Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Klingonin harrastajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään ruotsiksi nimeä Klingonska sällskapet, englanniksi nimeä Finnish Klingon Language Society ja klingoniksi nimeä SuwomIy tlhIngan Hol yej'an.

2 § – Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää Marc Okrandin kehittämän tlhIngan Hol -kielen (näissä säännöissä "klingonin kielen") harrastuneisuutta sekä edistää ja tukea klingonin kielen harrastustoimintaa Suomessa ja Euroopassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti

3 § – Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § – Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 § – Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § – Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7 § – Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § – Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § – Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 § – Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § – Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen

(c) Klingonin harrastajat ry